Autor projektu – Agata Grzegorczyk-Wosiek

Partner – Maria Grzegorczyk

Współrealizator – Towarzystwo Przyjaciół Warmii i Mazur w Olsztynie

Projekt Każdy ma swoją historię odnosi się do indywidualnych oraz rodzinnych losów mieszkań-ców regionu Warmii i Mazur. Region Warmii i Mazur w tym Olsztyn – to miasto stanowiące nie-zwykły konglomerat kulturowy. Obecne pokolenie 60 latków i starszych jest niewątpliwym nośni-kiem żywej, powojennej historii. Stąd stanowią oni grupę docelową działania.
Głównym celem projektu jest: aktywizacja grupy docelowej, utrwalenie wzorców poszukiwania własnych korzeni, zachowywania w rodzinach wiedzy na ten temat, upowszechniania jej szerzej w różnej formie. Edukacji grupy w zakresie: pozyskiwania informacji, opiece nad archiwami rodzin-nymi. Tworzenie zapisu w ramach historii niematerialnej. Tworzenie formy możliwej do przekaza-nia kolejnym pokoleniom, tworzenie z nich formy artystycznej: ciekawej literacko i wizualnie.
Spodziewamy się, że każdy z uczestników utrwali oraz przetworzy rodzinne wspomnienia co bę-dzie inspiracją do dalszej pracy nad tą właśnie materią.
Istnienie potrzeb w tym zakresie zdiagnozowane zostało na drodze wywiadów i indywidualnych rozmów z osobami ze wskazanej grupy wiekowej. Osoby wskazywały brak wiedzy praktycznej na temat: jak zachować posiadane dokumenty archiwalne, zdjęcia, czy zapiski oraz częsty ostatnio brak zainteresowania młodszego pokolenia przejęciem czy chociażby zapoznaniem się z zawarto-ścią archiwów domowych.
Projekt wychodziłby więc na przeciw obu wskazanym potrzebom. (Podstawy opieki nad posiada-nymi zbiorami oraz utrwalenie wspomnień – zachowanie ich w formie literacko – artystycznej).
Sposób realizacji: cykl spotkań ze stałą grupą odbiorców.
1. Podstawy genealogi oraz archiwizacji zbiorów – spotkanie w archiwum państwowym
2. Umiejętności kaligraficzne (działania praktyczne)
3. Wiedza o papierze (działania praktyczne)
4. Spotkanie z prof. Marią Nagięć – zaangażowaną w utrwalanie i propagowanie historii rodzin-nych, autorką wielu publikacji książkowych i opracowań – jako przykład zastosowania posia-danego materiału archiwalnego.

5. Spotkanie poświęcone innym możliwym formom utrwalania informacji tj. blogi, własne pamięt-niki, książki artystyczne itp.
6. Spotkanie integracyjne – wymiana wiedzy i doświadczeń o pochodzeniu rodzin, z których wy-wodzą się uczestnicy zajęć. Poszukiwanie różnic oraz części wspólnych.
7. Dwa spotkania twórcze: -literackie wraz z omawianiem wybranych historii oraz budowaniem konspektu opowieści oraz plastyczne – przekształcanie tekstu we formę artystyczną.
8. Końcowym etapem pracy będzie wykreowanie dzieła – wspólnej książki artystycznej złożonej z prac pojedynczych uczestników oraz wspólna prezentacja.

W realizację projektu oprócz wskazanych podmiotów (Agata Grzegorczyk-Wosiek, Maria Grze-gorczyk, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum) zaangażowane zostaną również: Archiwum Państwo-we, Centrum Organizacji Pozarządowych, UWM w Olsztynie.

« z 3 »
Font Resize
Contrast