Autor projektu: Ewa Góralska

Partner: Hanna Zawalich

Współrealizator: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej

Projekt odpowiada na kilka problemów:
– niskie poczucie sprawności wśród młodzieży,
– brak w edukacji formalnej współdziałania między sobą i z grupami zewnętrznymi ( Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białej Piskiej).
Projekt wynika też z potrzeby wzmacniania takich kompetencji jak: pewność siebie, odwaga do działania, umiejetność radzenia sobie ze stresem, poszerzenie możliwości rozwoju osobistego i społecznego, zwiększenie integracji, nawiązywanie i pogłębianie relacji, kreowanie postaw obywatelskich, wzmacnianie samodzielności, rozwijanie wrażliwości.

Cele projektu:
– wzmocnienie współpracy, budowanie „połączeń i mostów” pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i instytucjami kultury,
– wychowanie świadomego odbiorcy i uczestnika kultury,
– rozwijanie u młodzieży ciekawości świata, motywacji do poznawania kultury własnego regionu oraz dziedzictwa narodowego,
– promocja literatury polskiej, uświadomienie młodzieży, jak potężną siłą jest tradycja narodowa, a w tym poezja,
– kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur i szacunku dla ich dorobku,
– rozwijanie umiejetności komunikowania się w różnychsytuacjach oraz sprawnego posługiwania się językiem polskim,
– kształtowanie samodzielnego docierania do informacji, rozwijanie umiejętności ich selekcjonowania, krytycznej oceny oraz wykorzystania we własnym rozwoju,
– wychowanie do przyjmowania aktywnych postaw w życiu i brania odpowiedzialności za własne czyny.

Opis działań:

W trakcie projektu młodzież weźmie udział w procesie, podczas którego spróbuje dokonać obiektywnej oceny czynów Jacka Soplicy – bohatera poematu Adama Mickiewicza w formie inscenizacji rozprawy sądowej; opracuje scenariusz na podstawie wybranej ballady A. Mickiewicza, przygotuje spektakl na podstawie opracowanego scenariusza, przygotuje plakaty i zaproszenia na inscenizację ; weźmie udział w wasztatach recytatorskich i konkursie recytatorskim, który będzie realizowany przy współpracy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białej Piskiej.

Efekem projektu będzie inscenizacja rozprawy sądowej, spektaklu, opracowanie scenariusza lekcji otwartych z języka polskiego, warsztatów recytatorskich, inscenizacji zostaną udostępnione do wykorzystania w szkole, Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Piskiej oraz opublikowane na stronach szkoły i MGBP.

Font Resize
Contrast