Autor projektu – Joanna Żurek

Partner – Anna Zduńczyk

Współrealizator – Stowarzyszenie „Tratwa”

Głównym celem projektu jest integracja lokalnych mieszkańców poprzez współtworzenie wy-darzenia – przygotowanie spektaklu we wsi Barkweda (gm. Dywity) na podstawie wcześniej zebranych zasłyszanych opowieści.
Na podstawie wywiadu z mieszkańcami dokonałam diagnozy potrzeb – okazało się, że we wsi Barkweda istnieje spory deficyt wydarzeń i wspólnych działań nieco podzielonego społe-czeństwa lokalnego. Mieszkańcy chętnie by coś razem porobili, ale nie za bardzo wiedzą co i jak się do tego zabrać. Tak jakby brakowało pomysłodawców, tematu (i narzędzi) wokół któ-rych mogliby się spotkać. Przed aplikacją do niniejszego konkursu pomysł na spektakl przed-stawiłam pani sołtys, mieszkańcom Barkwedy, oraz pani Dyrektor szkoły w Bukwałdzie, co spotkało się z lokalną aprobatą, ciekawością i chęcią współtworzenia wydarzenia.
Wcześniej, w ramach innych projektów odbyłam kilka wywiadów w Barkwedzie, które podczas niniejszych działań chciałabym rozwinąć i uzupełnić. Na ich podstawie powstanie sce-nariusz i reżyseria barkwedzkiego spektaklu. Promocja wydarzenia odbędzie się za pomocą mediów społecznościowych, stronę www. szkoły w Bukwałdzie, wywieszonych plakatów, oraz poprzez „pocztę pantoflową”, która lokalnie ma największe oddziaływanie. Do udziału w spek-taklu i w jego przygotowaniu zostaną zaproszeni lokalni mieszkańcy oraz chętni z sąsiednich wiosek. W miarę zapotrzebowania będą to dzieci, dorośli i osoby starsze. W wyniku wspólnego działania, poprzez pracę nad spektaklem i uczestnictwo w przygotowaniach całego wydarzenia będzie się odbywał równoległy proces przekazu międzypokoleniowej „wiedzy” na lini – dzieci – dorośli – dziadkowie. Dodatkowo, tematem pracy będą zasłyszane, lokalne opowieści, które ożyją podczas spektaklu i zapewne na długo „zapiszą się” w pamięci zbiorowej mieszkańców, zarówno młodszych, jak i starszych.
Z drugiej strony, pani nauczycielka muzyki z lokalnej szkoły podstawowej (SP w Bu-kwałdzie) przygotuje chętne dzieci do współtworzenia wydarzenia poprzez przygotowanie oprawy muzycznej i wykonanie pieśni podczas trwania spektaklu (adekwatnie do jego tematy-ki). Tym samym celem pośrednim projektu będzie zaciśnie-nie współpracy pomiędzy podmio-tami szkoła -sołectwo -mieszkańcy okolicznych wsi.
Ideą i celem projektu jest równocześnie zaangażowanie zarówno mieszkańców, sołectw, kadry i uczniów ze szkoły podstawowej do aktywności i zaangażowania w lokalność. Mam na myśli aktywne w niej uczestnictwo, współtworzenie i wpływ na jakość oraz kształt lokalnego krajobrazu kulturowego. Według mnie kulturotwórczym zasobem na tej ziemi może być nie tylko wspólna pamięć o wydarzeniach w ciągu ostatnich 50-ciu lat, ale także, w miarę możli-wości, „wyłowienie” tego, co było wcześniej: Kto?, skąd?, w jaki sposób? i dlaczego tu przyje-chał? Co było ważne tam, skąd przyjechali? Co tu spotkali? Jakie wrażenia towarzyszyły tym wydarzeniom? Jakie to wszystko było?, itp… Na podstawie mojej działalności na tym terenie w ciągu ostatnich 4 lat wnioskuję, że mieszkańcy tego rejonu jeszcze nie mieli okazji, żeby to sobie klarownie opowiedzieć. Równocześnie dostrzegam taką potrzebę. Bo jak możemy być blisko, jak możemy być wspólnotą, skoro siebie nie znamy? Nie jesteśmy jednolici, pochodzi-my z miejsc gdzie inne było wszystko; krajobraz, ludzie i ich mentalność, muzyka śpiewana i grana, cały koloryt i światopogląd kulturowy, który miał wpływ na to, jacy jesteśmy dziś.
Myślę, że formy symboliczne, jak np. spektakl są bardzo trafnym narzędziem do opowiadania sobie podobnych historii. Dlatego, tym razem, chciałam zaproponować przygotowanie spekta-klu w oparciu o lokalne opowieści.
Po Spektaklu wykonany zostanie koncert muzyki tradycyjnej ze specjalnie przygotowa-nym repertuarem, tak żeby można jeszcze razem pobyć, pośpiewać i potańczyć.

Font Resize
Contrast